Nat. Erfurt, 14.6.14

R: P. Heikinnen-Lehkonnen (FIN)

DH-R ? Jug Darsy Z Elgardu V1 JVDH JCAC 1
DH-R ? Jug Pan v Gronauer Tal V2 RJVDH RJCAC 0
DH-R ? Off Orestes v Thyratal V1 VDH CAC 3
DH-H ? Jug Wickie v Jünglingshof V1 JCAC JVDH JBOB BOB 4
DH-H ? Jug Wilma vd schönen Bergen SG2 0
DH-H ? Zwi Tiffany v Jünglingshof SG2 0
DH-H ? Zwi Ornella v Gronauer Tal V1 VDH CAC 3
DH-H ? Geb Casey Z Elgardu V2 RVDH 0
DH-H ? Geb Coco v Goldacker V1 VDH 1
DH-H ? Off Flocke v Goldacker V1 VDH RCAC 1
GH-R ? Jug Firestone v Sachsenland V1 JVDH JCAC JBOB 2
GH-R ? Cha Nugget’s Honour V1 VDH CAC 3
GH-R ? Geb Walland v Helmeland V1 VDH RCAC 1
GH-H ? Jug Apple Mint v Auerswalder Teich V1 JVDH JCAC 1
GH-H ? Jug Fancy Flame v Sachsenland V2 RJVDH RJCAC 0
GH-H ? Zwi Antonia v Zehling V1 VDH RCAC 1
GH-H ? Cha Sasquehanna Ewka V1 VDH CAC BOB 4