Spezial Chemnitz, 12.4.2014

Richterin: Evelyn Erler

Klasse Name des Hundes Ergebnis Punkte
GH-R Cha Faruk vd Kaiserkoppe fehlte
Zwi Stacho v Thyrathal V1 VDH CAC BOB 4
Off Czako v Gockelhof V1 VDH RCAC 1
GH-H  Jug Anne v Hammatal V1 JVDH JCAC JBOB 2
 Zuc Fienchen vd Trudenquelle V1 RCAC 1
Freia vd Trudenquelle V2
 Geb Selga v Nigeria V1 VDH 1
 Off Chantra v Gockelhof SG2
Zilly v Hammatal V1 VDH CAC 3
DH-R Zwi Pirol v Jünglingshof V1 VDH CAC 3
DH-H Jug Roxana v Hessen’s Winkel V2 RJVDH RJCAC
Flocke v Goldacker V1 JVDH JCAC JBOB 2
Zwi Tiffani v Jünglingshof V1 VDH CAC BOB BIS 5
Geb Deborah v Goldacker V1 VDH RCAC 1